Tietoa ympäristönsuojelusta ja EU-direktiivistä

International environment and climate protection goals

Kansainväliset ympäristön- ja ilmastonsuojelutavoitteet

Kioton ilmastosopimuksen (1997) pohjalta EU on määritellyt joukon toimia, joilla luonnonvarojen käytöstä tehdään taloudellisempaa ja kestävämpää. Sen jälkeen, kun EU oli kieltänyt perinteiset loistelamppuohjaimet EU-direktiivillä 2000/55/EY, vähentänyt vaarallisten aineiden osuutta EU-direktiivillä 2002/95/EY (RoHS) ja säädellyt elektroniikkalaitejätteen hävittämisen EU-direktiivillä 2002/96/EY (WEEE), se loi EU-puitedirektiivin 2005/32/EY, joka määrittelee vaatimukset, joita ympäristö asettaa energiaa käyttävien laitteiden (EuP) suunnittelulle (eco-design). Marraskuussa 2009 tämä direktiivi korvattiin päivitetyllä EU-direktiivillä 2009/125/EY, joka koskee energiaan liittyvien tuotteiden (ErP) eco-designia. Tämä muutos ei koske jo toimeenpantuja toimia.

Nämä kuluttajasektorin lamppuja (244/2009 kotitalousvalaistus, osa 1) sekä loiste- ja suurpainepurkauslamppuja (245/2009 ammattivalaistus) koskevat täytäntöönpanotoimenpiteet heijastavat EU:n vuoden 2007 alussa asettamia ilmastotavoitteita, jotka yltävät vuoteen 2020 asti. Myös 3 vaiheessa vuosina 2013 – 2016 täytäntöön pantava täytäntöönpanoasetus 1194/2012 sisältää ilmastotavoitteiden takia ensimmäistä kertaa minimivaatimukset, jotka koskevat suunnattua valoa antavia lamppuja ja LED-lamppuja (sis. LED-moduulit). Näiden tavoitteiden ydintarkoitus on pienentää EU:n CO2-päästöjä 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Ammattivalaistussektorilla tavoitteena on hieman yli 20 miljoonan CO2-tonnin pienennys ja kuluttajavalaistuksessa lisäksi 24 miljoonan tonnin pienennys.


LEDVANCEn panos ympäristönsuojeluun

Kokonaisvaltainen ympäristönsuojelu on kuulunut jo pitkään LEDVANCEn liiketoimintaan. Luonnonvarojen taloudellinen käyttö, jätteen hävittäminen ja kierrättäminen, laajat ohjelmat liittyen jätteen ja vaarallisten aineiden vähentämiseen sekä energiansäästölamppujen ja -järjestelmien kehittämiseen - LEDVANCE tähtää toiminnassaan ympäristönsuojeluun aina kehitystyöstä ja tuotannosta myyntiin, hävittämiseen ja kierrättämiseen.


Kestävä kehitys ja LEDVANCE