Kuluttaja
Country

LEDVANCE AYDINLATMA METNI

LEDVANCE AYDINLATMA TICARET ANONIM ŞIRKETI 6698 SAYILI KIŞISEL VERILERIN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNI

Ledvance Aydınlatma Ticaret Anonim Şirketi (“Ledvance”), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, kullanılması, aktarılması, imha edilmesi ve haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir.

Veri Sahibi, işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu ve kişisel verilerinin burada belirtilen şekilde kullanımına muvafakat ettiğini beyan eder.

VERI SORUMLUSU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca Ledvance; kişisel verilerin işlenmesi açısından ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda Veri Sorumlusudur.

I. KAPSAM VE HUKUKI SEBEP

Kişisel verileriniz; açık rızanıza istinaden veya Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, işbu Aydınlatma Metni ile belirtilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla, gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenilebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir.

Ledvance tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. Ledvance olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda azami hassasiyet göstermekte ve kişisel verilerinizin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki bütün tedbirleri almaktayız.

II. KIŞISEL VERILERIN İŞLEN MESINDEKI AMAÇ

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;

a. Ledvance tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,

b. Tesisimizin ve personel güvenliğinin sağlanması,

c. Sözleşme yönetimi, hukuki işlemlerin tesisi ve hukuki süreçlerin takibi,

d. Şirketimiz ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,

e. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,

f. İnsan Kaynakları faaliyetlerimizin mevzuata uygun yürütülebilmesi,

g. Ticari faaliyetlerimizin verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi, bu faaliyetlerin planlanması ve/veya icrası,

h. Ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

i. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,

j. Personel verimliliğini artırmak ve memnuniyetini ölçülmesi/sürdürülmesi,

k. Ledvance’ın sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,

l. İnternet sitemiz aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi

amaçları ile işlenecektir.

III. KIŞISEL VERILERIN ÜÇÜNCÜ KIŞILERLE PAYLAŞILMASI

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere Kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle , Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

IV. KIŞISEL VERILERINIZE İLIŞKIN HAKLARINIZ

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahipleri olarak;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,

f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Ledvance ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve Ledvance’a doğru olarak aktarılmış olması önemli olup haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde Ledvance’a bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi Ledvance’a ileten tarafa aittir.

Bu kapsamda yapacağınız talepler Kanun kapsamında yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Ledvance’a daha önce bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi kullanılmak suretiyle iletilebilecektir. Bunun için, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, yerleşim yeri veya işyeri adresi, varsa elektronik posta adresi, telefon veya faks numarası ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren başvurunuzu internet sitemizdeki gizlilik talepleri için yer alan başvuru formu ile birlikte şirketimizin yerleşik olduğu olan Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Bahar Sk. No: 13 River Plaza Kat: 4 No: 5 Levent, Şişli, İstanbul, Türkiye adresine noter kanalıyla yahut info.turkey@edvance.com adresine mail yolu ile gönderebilirsiniz.

Başvuruyu müteakip 30 günlük yasal süre içerisinde Ledvance; talebi ücretsiz olarak değerlendirip sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde Ledvance’ın 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücretin sizden talep etme hakkı saklıdır.

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa