Ammattikäyttö

TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

Marraskuusta 2021 alkaen

Sisällysluettelo

I. Rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot
II. Tietosuojavastaavan yhteystiedot
III. Yleistä tietoa tietojenkäsittelystä
IV. Rekisteröidyn oikeudet
V. Verkkosivuston tarjoaminen ja lokitiedostojen luominen
VI. Evästeiden käyttö
VII. Tiedote
VIII. Ota yhteyttä sähköpostitse
IX. Yritysten web-esiintymiset
X. Yritystilaisuuksien käyttö ammatillisesti suuntautuneissa verkostoissa
XI. Hosting
XII. Lisäosien käyttö
XIII. Analytiikkatietojen käyttö yhteenlaskettuihin arviointeihin ja asiakasymmärrykseen.
XIV. Rekisteröidyn oikeudet

I. REKISTERINPITÄJÄN HENKILÖLLISYYS JA YHTEYSTIEDOT

Euroopan unionin yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) ja muiden jäsenvaltioiden kansallisten tietosuojalakien sekä muiden tietosuojamääräysten tavoitteiden mukaisesti vastuussa oleva rekisterinpitäjä on:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Deutschland
+49 89 780673-100
contact@ledvance.com
www.ledvance.de

II. TIETOSUOJAVASTAAVAN YHTEYSTIEDOT

Nimitetty tietosuojavastaava on:

Matthias Lindner
bDSB LEDVANCE
c/o intersoft consulting services AG
Beim Strohhause 17
20097 Hampuri
Saksa
Puh: +49 40 790235 - 0
Faksi: +49 40 790235 - 170
Sähköposti: privacy@ledvance.com

III. YLEISTÄ TIETOA TIETOJENKÄSITTELYSTÄ

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Yleensä käsittelemme käyttäjien henkilötietoja vain siinä määrin kuin on tarpeen toimivan verkkosivuston tarjoamiseksi sisältömme ja palveluidemme kanssa. Henkilötietojen käsittely tapahtuu säännöllisesti vain käyttäjän suostumuksella. Poikkeuksia ovat tapaukset, joissa ennakkosuostumusta ei voida teknisesti saada ja joissa tietojen käsittely on lain sallimaa.

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Taide. 6 kohta 1 s. 1 valaistu GDPR toimii oikeusperustana rekisteröidyn suostumuksen saamiseksi heidän tietojensa käsittelyyn.

Rekisteröidyn osapuolen sopimuksen toteuttamiseksi vaadittavien henkilötietojen käsittelyn osalta EY: n perustamissopimuksen 141 artikla 6 kohta 1 s. 1 valaistu b GDPR toimii oikeusperustana. Tämä pätee myös sellaisiin käsittelytoimintoihin, joita vaaditaan ennen sopimuksen tekemistä.

Kun on tarpeen käsitellä henkilötietoja, jotta voimme täyttää yrityksellemme asetetun laillisen velvoitteen, Art. 6 kohta 1 s. 1 valaistu c GDPR toimii oikeusperustana.

Jos rekisteröidyn tai muun luonnollisen henkilön elintärkeät edut edellyttävät henkilötietojen käsittelyä, 6 kohta 1 s. 1 valaistu d GDPR toimii oikeusperustana.

Jos tietojen käsittely on välttämätöntä yrityksemme tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen turvaamiseksi ja rekisteröidyn perusoikeudet ja -vapaudet eivät ole suuremmat kuin aiemman etu, Art. 6 kohta 1 s. 1 valaistu f GDPR toimii oikeudellisena perustana tietojen käsittelylle.

3. Tietojen poiston ja tallennuksen kesto

Rekisteröidyn henkilötiedot poistetaan tai niitä rajoitetaan heti, kun niiden tallentamisen tarkoitus on saavutettu. Lisävarastointia voi tapahtua, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä säätää siitä EU: n säädöksissä, laissa tai muissa asiaa koskevissa määräyksissä, joita rekisterinpitäjälle sovelletaan. Tietojen rajoittaminen tai poistaminen tapahtuu myös silloin, kun edellä mainituissa standardeissa asetettu tallennusaika loppuu, paitsi jos tietojen säilyttämistä on tarpeen pidentää kunkin sopimuksen tekemistä tai täyttämistä varten.

IV. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Kun henkilötietojasi käsitellään, olet myöhemmin GDPR: n mukainen rekisteröidy ja sinulla on seuraavat oikeudet:

1. Oikeus tietoon

Voit pyytää rekisterinpitäjää vahvistamaan, käsittelevätkö he henkilötietojasi.

Jos tällainen käsittely on kyse, voit pyytää seuraavia tietoja rekisterinpitäjältä:

1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;
2. Käsiteltävien henkilötietojen luokat;
3. Vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilökohtaiset henkilötiedot on paljastunut tai joita paljastetaan edelleen;
4. Henkilötietojesi suunniteltu varastoinnin kesto tai, jos erityisiä tietoja ei ole saatavilla, perusteet tallennuksen keston määrittämiselle;
5. Oikeus oikaista tai poistaa itseäsi koskevia henkilötietoja, oikeus rajoittaa rekisterinpitäjän suorittamaa käsittelyä tai oikeus vastustaa tällaista käsittelyä;
6. Valitusoikeuden olemassaolo valvontaviranomaiselle;
7. Kaikki käytettävissä olevat tiedot tietolähteestä, jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä;
8. Automaattisen päätöksenteon olemassaolo mukaan lukien profilointi 22 artiklan 1 kohdan mukaisesti 1 ja para. 4 GDPR ja tietyissä tapauksissa merkitykselliset tiedot kyseessä olevasta tietojenkäsittelyjärjestelmästä sekä tällaisen käsittelyn laajuudesta ja suunnitellusta tuloksesta rekisteröidyllä.

Sinulla on oikeus pyytää tietoja siitä, siirretäänkö henkilötietosi kolmanteen maahan vai kansainväliseen organisaatioon. Tässä yhteydessä voit sitten pyytää asianmukaisia takuita 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 46 GDPR siirron yhteydessä.

2. Oikeus oikaisuun

Sinulla on oikeus oikaista ja / tai täydentää rekisterinpitäjää, jos käsitellyt henkilötietosi ovat vääriä tai puutteellisia. Rekisterinpitäjän on korjattava tiedot viipymättä

3. Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Voit pyytää henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista seuraavilla ehdoilla:

 • Jos haastat henkilötietojesi oikeellisuuden tietyn ajan, jonka avulla rekisterinpitäjä voi tarkistaa henkilötietojesi oikeellisuuden;
 • Käsittely on laitonta, ja kieltäydyt henkilötietojen poistamisesta ja sen sijaan vaatit henkilötietojen käytön rajoittamista;
 • Edustaja ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyä varten, mutta tarvitset sitä oikeudellisten vaatimusten esittämiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen; tai
 • Jos olet vastustanut käsittelyä Art. 21 kohta 1 GDPR, ja ei ole vielä varmaa, ovatko rekisterinpitäjän oikeutetut syyt suuremmat kuin syyt.

Jos henkilökohtaisten tietojen käsittelyä on rajoitettu, näitä tietoja - tietojen tallennusta lukuun ottamatta - voidaan käyttää vain suostumuksellasi tai laillisten vaatimusten asettamiseen, toteuttamiseen tai puolustamiseen tai muun luonnollisen tai laillisen oikeuden suojaamiseen. henkilölle tai tärkeistä yleisen edun mukaisista syistä, unionin tai jäsenvaltion eduista.

Jos käsittelyä on rajoitettu edellä mainittujen ehtojen mukaisesti, rekisterinpitäjä ilmoittaa sinulle ennen rajoituksen poistamista.

4. Oikeus poistaa

a) Poistamisvelvollisuus

Jos pyydät rekisterinpitäjää poistamaan henkilötietosi välittömästi, heidän on tehtävä se heti, kun otetaan huomioon jokin seuraavista:

1. Sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joihin ne on kerätty tai käsitelty.
2. Peruutat suostumuksesi, jonka käsittely on sallittua Art. 6 kohta 1 s. 1 valaistu a tai Art. 9 kohta 2 valaistu GDPR, eikä tietojen käsittelylle ole muuta oikeusperustaa
3. Art. 21 kohta 1 GDPR vastustaa tietojen käsittelyä sillä perusteella, että tietojen käsittely on perusteltua laillisen edun perusteella, tai vastustat 1 artiklan 2 kohdan nojalla. 21 kohta 2 GDPR.
4. Henkilötietojasi on käsitelty laittomasti.
5. Henkilötietojesi poistamiseen vedotaan unionin tai jäsenvaltioiden rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen, jota rekisterinpitäjä koskee.
6. Henkilötietosi on kerätty suhteessa tietoyritysten palveluihin, joita tarjotaan art. 8 kohta 1 GDPR.

b) Tiedot kolmansille osapuolille

Jos rekisterinpitäjä on julkistanut henkilötietosi julkisesti ja hänen on poistettava tiedot art. 17 kohta Niiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, tekniset välineet mukaan lukien, ilmoittaakseen henkilötietoja käsitteleville tietojen käsittelijöille siitä, että pyyntö on poistaa kaikki linkit tällaisiin henkilötietoihin tai henkilötietojen jäljennökset tai jäljennökset ottaen huomioon käytettävissä olevat tiedot. tekniikan ja toteutuksen kustannukset prosessin toteuttamiseksi.

c) Poikkeukset

Poisto-oikeutta ei ole, jos käsittely on välttämätöntä

1. käyttää oikeutta sanan- ja tiedonvapauteen;
2. täyttää edustajan alaan kuuluvan unionin tai jäsenvaltioiden lainsäädännön edellyttämä laillinen velvoite tai suorittaa yleistä etua koskeva tehtävä tai edustajalle osoitetun julkisen vallan käyttäminen;
3. 2 artiklan 2 kohdan mukaisista yleisen edun mukaisista syistä kansanterveyden alalla 9 kohta 2 valaistu h ja i sekä art. 9 kohta 3 GDPR;
4. yleistä etua koskeviin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastotarkoituksiin 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti 89 kohta 1 GDPR, siltä osin kuin a alakohdassa tarkoitettu laki tekee todennäköisesti mahdottomaksi tai vaikuttaa vakavasti kyseisen käsittelyn tavoitteiden saavuttamiseen, tai
5. lain vaatimusten täytäntöönpanoon, toteuttamiseen tai puolustamiseen.

5. Oikeus tietoon

Jos sinulla on oikeus oikaista, poistaa tai rajoittaa käsittelyä rekisterinpitäjän kautta, heidän on ilmoitettava kaikille vastaanottajille, joille henkilötietosi on paljastettu, tietojen oikaisemisesta tai poistamisesta tai käsittelyn rajoittamisesta, ellei tämä osoita olla mahdotonta tai edellyttää suhteetonta vaivaa.

Pidätät itselläsi oikeuden saada rekisterinpitäjä tiedon tietojen vastaanottajista.

6. Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla on oikeus vastaanottaa rekisterinpitäjälle antamasi henkilötietosi jäsennellyssä, vakiona ja koneellisesti luettavassa muodossa. Lisäksi sinulla on oikeus siirtää nämä tiedot toiselle henkilölle esteettömästi sen rekisterinpitäjän kautta, jolle tiedot alun perin annettiin, koska

1. 1. käsittely perustuu suostumukseen 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti; 6 kohta 1 s. 1 valaistu GDPR tai Art. 9 kohta 2 valaistu BKT: n tai sopimuksen nojalla. 6 kohta 1 s. 1 valaistu b GDPR ja
2. käsittely suoritetaan automatisoidulla tavalla.

Tätä oikeutta käyttäessään sinulla on myös oikeus väittää, että sinua koskevia henkilökohtaisia tietojasi välitetään suoraan henkilöltä toiselle, sikäli kuin se on teknisesti mahdollista. Muiden henkilöiden vapaudet ja oikeudet eivät vaikuta niihin.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen ei koske sellaisten henkilötietojen käsittelyä, joita tarvitaan yleisen edun mukaisten tehtävien suorittamiseen tai rekisterinpitäjälle siirretyn julkisen vallan käyttämiseen.

7. Oikeus vastustaa

Tilanteesi mukaan sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä art. 6 kohta 1 s. 1 valaistu e tai f GDPR; tämä pätee myös näiden säännösten mukaiseen profilointiin.

Rekisterinpitäjä ei enää käsittele sinua koskevia henkilökohtaisia tietoja, ellei hän pysty osoittamaan pakottavia laillisia perusteita käsittelylle, joka ylittää sinun edut, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarkoitettu laillisten vaatimusten täytäntöönpanemiseksi, käyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Jos sinua koskevia henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksissa, sinulla on oikeus milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä tällaisen mainonnan suhteen; tämä pätee myös profilointiin siltä osin kuin se liittyy suoramainontaan.

Jos vastustat käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa, henkilötietojasi ei enää käsitellä näihin tarkoituksiin.

Riippumatta direktiivistä 2002/58 / EG, sinulla on mahdollisuus käyttää tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä oikeuttaan vastustaa automatisoituja menettelyjä, joissa käytetään teknisiä eritelmiä.

8. Oikeus peruuttaa tietosuojaa koskeva suostumus

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa. Peruuttamista suostumusta ei vaikuta laillisuuteen suorittaman käsittelyn perusteella suostumuksella kunnes peruuttamista.

9. Automatisoitu päätös tapauskohtaisesti, mukaan lukien profilointi

Sinulla on oikeus olla joutumatta päätökseen, joka perustuu yksinomaan automatisoituun käsittelyyn - mukaan lukien profilointi -, jolla on oikeusvaikutuksia tai vaikuttaa sinuun samalla tavalla. Tätä ei sovelleta, jos päätös

1. tarvitaan sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen sinun ja rekisterinpitäjän välillä,
2. on sallittua rekisterinpitäjälle annettavassa unionin tai jäsenvaltion lainsäädännössä ja jos tällainen lainsäädäntö sisältää asianmukaisia toimenpiteitä oikeuksien, vapauksien ja laillisten etujen turvaamiseksi, tai
3. suostumuksellasi.

Nämä päätökset eivät kuitenkaan saa perustua erityisiin henkilötietojen luokkiin 2 artiklan nojalla. 9 kohta 1 BKR, ellei art. 9 kohta 2 valaistu a tai g GDPR on voimassa, ja oikeuksien ja vapauksien sekä laillisten etujesi suojelemiseksi on toteutettu kohtuulliset toimenpiteet.

Edellä 1 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa rekisterinpitäjän on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet oikeuksien ja vapauksien sekä laillisten etujesi puolustamiseksi , mukaan lukien oikeus saada apua rekisterinpitäjältä tai hänen edustajaltaan, ilmaista mielipiteesi asiasta ja kiistää päätös.

10. Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Rajoittamatta muiden hallinnollisten tai oikeudellisten keinojen soveltamista, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle heidän asuinpaikkansa, työpaikkansa tai väitetyn rikkomisen jäsenvaltiossa, jos uskot, että henkilötietojen käsittely rikkot GDPR: tä.

Valvontaviranomaisen, jolle valitus on toimitettu, on ilmoitettava kantelijalle valituksen tilanne ja tulokset, mukaan lukien mahdollisuus oikeussuojakeinoihin 2 artiklan nojalla. 78 GDPR.

V. VERKKOSIVUSTON TARJOAMINEN JA LOKITIEDOSTOJEN LUOMINEN

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Aina kun verkkosivustollemme pääsee, järjestelmämme kerää automaattisesti tietoja ja asiaankuuluvia tietoja kutsuvan laitteen tietokonejärjestelmästä.

Seuraavat tiedot kerätään:

 • Selaimen tyyppi ja käytetty versio
 • Käyttäjän käyttöjärjestelmä
 • Käyttäjän Internet-palveluntarjoaja
 • Käyttäjän IP-osoite
 • Pääsyn päivämäärä ja aika
 • Verkkosivut, joista käyttäjän järjestelmä pääsi verkkosivuillemme
 • Verkkosivut, joihin käyttäjän järjestelmä pääsee verkkosivustomme kautta

Nämä tiedot tallennetaan järjestelmän lokitiedostoihin. Tietoja ei tallenneta käyttäjän muiden henkilökohtaisten tietojen kanssa.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Järjestelmän väliaikainen IP-osoitteen tallennus on välttämätöntä verkkosivuston toimittamiseksi käyttäjän tietokoneelle. Tätä tarkoitusta varten käyttäjän IP-osoite on säilytettävä koko istunnon ajan.

Tallennus lokitiedostoihin tehdään verkkosivuston toimivuuden varmistamiseksi. Tietoja käytetään myös verkkosivuston optimointiin ja IT-järjestelmiemme turvallisuuden varmistamiseen. Tietoja ei analysoida markkinointitarkoituksiin.

Edellä mainittuja tarkoituksia varten meidän laillinen intressimme on tietojen käsittelyssä art. 6 kohta 1 s. 1 valaistu f GDPR.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Tietojen ja lokitiedostojen väliaikaisen varastoinnin oikeusperusta on art. 6 kohta 1 s. 1 valaistu f GDPR.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvita sen keräämistä varten. Istunto on valmis, kun tiedonkeruu verkkosivuston tarjoamista varten on suoritettu.

Jos tiedot tallennetaan lokitiedostoihin, tämä tapahtuu viimeistään seitsemän päivän kuluttua. Säilyttäminen tämän yli on mahdollista. Tässä tapauksessa käyttäjien IP-osoitteet poistetaan tai luovutetaan, joten kutsuvan asiakkaan osoittaminen ei ole mahdollista.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Tietojen keruu verkkosivuston tarjoamista varten sekä tietojen tallentaminen lokitiedostoihin ovat välttämättömiä verkkosivuston toiminnalle. Siksi käyttäjä ei voi vastustaa edellä mainittuja prosesseja.

VI. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Verkkosivumme käyttää evästeitä. Evästeet ovat tekstitiedostoja, jotka tallennetaan käyttäjän tietokonejärjestelmän Internet-selaimeen tai Internet-selaimeen. Jos käyttäjä kutsuu verkkosivun, eväste voidaan tallentaa käyttäjän käyttöjärjestelmään. Nämä evästeet sisältävät merkkijonon, jonka avulla selain voidaan tunnistaa yksilöllisesti, kun verkkosivusto avataan uudelleen.

Käytämme evästeitä tehdäksemme verkkosivustoltamme käyttäjäystävällisemmän. Jotkut verkkosivustomme elementit vaativat kutsuvan selaimen tunnistamisen jopa sivun tauon jälkeen.

Seuraavat tiedot tallennetaan ja siirretään evästeisiin:

 • Kieliasetukset
 • Kirjautumistiedot
Käytämme evästeitä myös sivuillamme, joiden avulla voimme analysoida selailuun käyttäytymistä käyttäjiä.

Seurauksena on, että seuraavat tiedot lähetetään:

 • Syötetyt hakulausekkeet
 • Sivun katselutiheys
 • Verkkosivuston toimintojen käyttö

Tällä tavalla kerätyt käyttäjätiedot varmennetaan teknisillä toimenpiteillä. Siksi tietoja ei ole mahdollista osoittaa sivustoa käyttävälle käyttäjälle.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Teknisten evästeiden käytön tarkoituksena on yksinkertaistaa verkkosivustojen käyttöä käyttäjille. Joitakin verkkosivustomme toimintoja ei voida tarjota ilman evästeitä. Nämä edellyttävät, että selain tunnistetaan myös sivunvaihdon jälkeen.

Tarvitsemme evästeitä seuraaviin sovelluksiin:

 • Kieli-asetusten käyttäminen
 • Hakutermien tallennus
Teknisten evästeiden keräämiä käyttäjätietoja ei käytetä käyttäjäprofiilien luomiseen.

Analyysievästeitä käytetään verkkosivustomme ja sen sisällön laadun parantamiseen. Analyysievästeiden avulla opimme kuinka verkkosivustoa käytetään ja voimme siten jatkuvasti optimoida tarjouksemme.

LEDVANCE kerää tietoja siitä, kuinka käytät verkkosivustoa, esimerkiksi millä sivuilla vierailet useimmiten ja mitkä virheet tapahtuvat? Tämä analyyttinen profilointi auttaa meitä mittaamaan, kuinka tehokas sisältö on ja kuinka verkkosivuston suorituskykyä voitaisiin parantaa.

Näihin tarkoituksiin meillä on myös perusteltu intressi henkilötietojen käsittelyyn 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti. 6 kohta 1 S. 1 lit. f GDPR.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Oikeudellinen perusta henkilötietojen käsittelylle evästeiden avulla on art. 6 kohta 1 s. 1 valaistu GDPR.

Oikeudellinen perusta henkilötietojen käsittelylle teknisten evästeiden avulla on art. 6 kohta 1 S. 1 lit. f GDPR.

4. Varastoinnin kesto sekä mahdollisuus vastustaa ja poistaa

Evästeet tallennetaan käyttäjän laitteelle ja käyttäjä välittää ne sivustollemme. Siksi myös käyttäjällä on täysi hallinta evästeiden käytön suhteen. Voit poistaa evästeiden siirron käytöstä tai rajoittaa sitä muuttamalla Internet-selaimesi asetuksia. Jo tallennetut evästeet voidaan poistaa milloin tahansa. Tämä voidaan tehdä myös automaattisesti. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, on mahdollista, että kaikkia verkkosivuston toimintoja ei voida käyttää täysimääräisesti.

Jos käytät Safari-selainversiota 12.1 tai uudempaa, evästeet poistetaan automaattisesti seitsemän päivän kuluttua. Tämä koskee myös opt-out-evästeitä, joita käytetään estämään seurantamekanismien käyttö.

VII. TIEDOTE

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Voit tilata uutiskirjeen verkkosivuiltamme ilmaiseksi. Kun tilaat uutiskirjeen, syöttömaskin tiedot siirretään meille.

 • Sähköpostiosoite
 • Sukunimi
 • Etunimi
 • Puhelin / matkapuhelinnumero
 • Osoite
 • Käyttäjän laitteen IP-osoite
 • Rekisteröinnin päivämäärä ja aika

Tietoja ei siirretä kolmansille osapuolille uutiskirjeiden lähettämistä koskevan tietojenkäsittelyn yhteydessä. Tietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeen lähettämiseen.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Käyttäjän sähköpostiosoitteen kokoelma palvelee tarkoitusta toimittaa uutiskirje vastaanottajalle.

Lisähenkilöiden kerääminen osana rekisteröintiprosessia palvelee tarkoitusta estää käytettyjen palveluiden tai sähköpostiosoitteen väärinkäyttö.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Oikeudellinen perusta tietojen käsittelylle käyttäjälle uutiskirjeen rekisteröinnin jälkeen on Art. 6 kohta 1 S. 1 lit. GDPR, jos käyttäjä on antanut suostumuksensa.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvitse saavuttaa siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Siksi käyttäjän sähköpostiosoite tallennetaan niin kauan kuin uutiskirjeen tilaus on aktiivinen.

Muut rekisteröintiprosessin aikana kerätyt henkilötiedot poistetaan yleensä seitsemän päivän kuluttua.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Rekisteröity voi peruuttaa uutiskirjeen tilauksen milloin tahansa. Tätä varten jokaisessa uutiskirjeessä on poissulkemislinkki.
Tämän avulla on myös mahdollista peruuttaa rekisteröintiprosessin aikana kerättyjen henkilötietojen säilyttämistä koskeva suostumus.

VIII. OTA YHTEYTTÄ EMAIL

1. Tietojenkäsittelyn kuvaus ja laajuus

Voit ottaa meihin yhteyttä verkkosivustoltamme osoitetun sähköpostiosoitteen kautta. Tällöin sähköpostin avulla välitetyt käyttäjän henkilötiedot tallennetaan.
Tietoja käytetään yksinomaan keskustelun käsittelyyn.

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse, tämä on myös välttämätön oikeutettu intressi tietojen käsittelyyn.

3. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Jos käyttäjä on antanut suostumuksen, tietojen käsittelyn oikeusperusta on Art. 6 kohta 1 valaistu GDPR.
Sähköpostin lähettämisen yhteydessä välitettyjen tietojen käsittelyn oikeusperusta on art. 6 kohta 1 valaistu f GDPR. Jos sähköpostiyhteyden tarkoituksena on tehdä sopimus, käsittelyn ylimääräinen oikeusperusta on Art. 6 kohta 1 valaistu b GDPR.

4. Varastoinnin kesto

Tiedot poistetaan heti, kun niitä ei enää tarvitse saavuttaa siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty. Sähköpostilla lähetettyjen henkilökohtaisten tietojen tapauksessa tämä tapahtuu, kun vastaava keskustelu käyttäjän kanssa on päättynyt. Keskustelu päättyy, kun olosuhteista voidaan päätellä, että kyseinen asia on ratkaistu lopullisesti.

Lähetyksen aikana kerätyt ylimääräiset henkilötiedot poistetaan viimeistään seitsemän päivän kuluttua.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Käyttäjällä on mahdollisuus milloin tahansa peruuttaa suostumus henkilötietojensa käsittelyyn. Jos käyttäjä ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse, hän voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa tallentamista. Tällaisessa tapauksessa keskustelua ei voida jatkaa.

contact@ledvance.com

Tällöin kaikki yhteystiedon yhteydessä tallennetut henkilötiedot poistetaan.

contact@ledvance.com

IX. YRITYSTEN WEB-ESIINTYMISET

Yritysesittelyjen käyttö sosiaalisissa verkostoissa

Instagram:

Instagram, osa Facebook Ireland Ltd.: stä, 4 Grand Canal Square Grand Canal Harbor, Dublin 2 Irlanti

Yrityksemme verkkosivuilla tarjoamme tietoja ja tarjoamme Instagram-käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida. Jos teet jonkin toiminnon Instagram-yrityksen verkkosivustollamme (esim. Kommentit, kommentit, tykkäykset jne.), Voit julkistaa henkilökohtaisia tietoja (esim. Selkeän nimen tai kuvan käyttäjäprofiilistasi). Koska meillä ei yleensä tai suurelta osin ole vaikutusta henkilötietojesi käsittelyyn Instagram, yritys, joka vastaa yhdessä LEDVANCE GmbH -yhtiön ulkonäöstä, emme voi antaa sitovia lausumia palvelusi käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta. tiedot.

Yrityksemme läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa. Erityisesti olemme käyttää yhtiön läsnäoloa:

Tuotteet

Yrityksen ulkonäköä koskevat julkaisut voivat sisältää seuraavan sisällön:

 • Tietoja tuotteista
 • Tietoja palveluista
 • arvontoihin
 • Asiakaskontakti
 • Huolto ja tuki

Jokainen käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietoja toiminnan kautta.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on art. 6 kohta 1 S.1 palaa GDPR.

Tallennamme aktiviteettejasi ja henkilötietojasi, jotka on julkaistu Instagram-yrityslähetyksessämme, kunnes peruutat suostumuksesi. Lisäksi noudatam lakisääteisiä säilytysjaikoja.

Käsittelemme tietoja myös yrityksen web-läsnäolosta omissa järjestelmissä. Tietoja säilytetään siellä seuraavan ajanjakson ajan: 2 kuukautta.

Instagram on allekirjoittanut ja on sertifioitu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä allekirjoitetun Privacy Shield -sopimuksen nojalla. Tämä varmistaa Instagramin sitoutumisen noudattamaan eurooppalaisen tietosuojalain normeja ja määräyksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkitetystä merkinnästä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jonka keräämme käyttäjän Instagram-verkkosivustosi käytön yhteydessä, ja puolustaa oikeuksiasi, jotka mainitaan IV kohdassa. tämän tietosuojakäytännön perusteella. Ole hyvä ja lähetä meille epävirallinen sähköposti osoitteeseen contact@ledvance.com. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja henkilötietojen käsittelemisestä Instagramissa ja vastaavista vastalauseista:

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Pinterest:

Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2. kerros, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti

Yrityksemme verkkosivuilla tarjoamme tietoja ja tarjoamme Pinterest-käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida. Jos suoritat jonkin toiminnon Pinterest-yrityksen verkkosivustolla (esim. Kommentit, kommentit, tykkää jne.), Voit julkistaa henkilökohtaisia tietoja (esim. Selkeän nimen tai kuvan käyttäjäprofiilistasi). Koska meillä ei yleensä tai suurelta osin ole vaikutusta henkilötietojesi käsittelyyn Pinterestissä, joka on LEDVANCE GmbH -yhtiön ulkoasusta vastaava yritys, emme voi antaa sitovia lausumia käyttäjän käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta. tiedot.

Yrityksemme läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa. Erityisesti olemme käyttää yhtiön läsnäoloa:

Tuotteet

Yrityksen ulkonäköä koskevat julkaisut voivat sisältää seuraavan sisällön:

 • Tietoja tuotteista
 • Tietoja palveluista
 • arvontoihin
 • Asiakaskontakti
 • Huolto ja tuki

Jokainen käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietoja toiminnan kautta.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on art. 6 kohta 1 S.1 palaa GDPR.

Tallennamme aktiviteettejasi ja henkilökohtaisia tietojasi, jotka on julkaistu Pinterest-yritystoiminnassamme, kunnes peruutat suostumuksesi. Lisäksi noudatam lakisääteisiä säilytysjaikoja.

Käsittelemme tietoja myös yrityksen web-läsnäolosta omissa järjestelmissä. Tietoja säilytetään siellä seuraavan ajanjakson ajan: 2 kuukautta.

Pinterest on allekirjoittanut ja sertifioitu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen nojalla. Tämä varmistaa Pinterestin sitoutumisen noudattamaan eurooppalaisen tietosuojalain normeja ja määräyksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkitetystä merkinnästä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008VVzAAM&status=Active

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jonka keräämme Pinterest-yrityksen verkkosivustosi käytön yhteydessä, ja puolustaa oikeuksiasi, jotka mainitaan IV kohdassa. tämän tietosuojakäytännön perusteella. Ole hyvä ja lähetä meille epävirallinen sähköposti osoitteeseen contact@ledvance.com. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja henkilötietojen käsittelystä Pinterestissä ja vastaavista vastalauseista:

Pinterest: https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy

Viserrys:

Twitter-kansainvälinen yritys, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti

Yrityksemme verkkosivuilla tarjoamme tietoja ja tarjoamme Twitter-käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida. Jos suoritat jonkin toiminnon Twitter-yrityksen verkkosivustolla (esim. Kommentit, kommentit, tykkäykset jne.), Voit julkistaa henkilökohtaisia tietoja (esim. Selkeän nimen tai kuvan käyttäjäprofiilistasi). Koska meillä ei yleensä tai suurelta osin ole vaikutusta henkilötietojesi käsittelyyn Twitterissä, joka on LEDVANCE GmbH: sta yhteisvastuussa oleva yritys - yrityksen ulkonäkö, emme voi antaa sitovia lausumia tietojen käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta. tietosi.

Yrityksemme läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa. Erityisesti olemme käyttää yhtiön läsnäoloa:

Tuotteet

Yrityksen ulkonäköä koskevat julkaisut voivat sisältää seuraavan sisällön:

 • Tietoja tuotteista
 • Tietoja palveluista
 • arvontoihin
 • Asiakaskontakti
 • Huolto ja tuki

Jokainen käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietoja toiminnan kautta.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on art. 6 kohta 1 S.1 palaa GDPR.

Tallennamme toimintaa ja henkilökohtaisia tietoja, jotka on julkaistu Twitter-yrityksen läsnäolossa, kunnes peruutat suostumuksesi. Lisäksi noudatam lakisääteisiä säilytysjaikoja.

Käsittelemme tietoja myös yrityksen web-läsnäolosta omissa järjestelmissä. Tietoja säilytetään siellä seuraavan ajanjakson ajan: 2 kuukautta.

Twitter on allekirjoittanut ja sertifioitu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen nojalla. Tämä varmistaa, että Twitter on sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen tietosuojalain normeja ja määräyksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkitetystä merkinnästä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jonka keräämme käyttäjän Twitter-yrityksen verkkosivustosi käytön yhteydessä, ja puolustaa oikeuksiasi, jotka mainitaan IV kohdassa. tämän tietosuojakäytännön perusteella. Lähetä meille epävirallinen sähköposti osoitteeseen contact@ledvance.com. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä Twitterissä ja vastaavista vastalauseista:

Twitter: https://twitter.com/de/privacy

YouTube:

YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Yhdysvallat
Yrityksemme verkkosivuilla tarjoamme tietoja ja tarjoamme YouTube-käyttäjille mahdollisuuden viestiä. Jos suoritat jonkin toiminnon YouTube-yrityksen verkkosivustolla (esim. Kommentit, kommentit, tykkäykset jne.), Voit julkistaa henkilökohtaisia tietoja (esim. Selkeän nimen tai kuvan käyttäjäprofiilistasi). Koska meillä ei yleensä tai suurelta osin ole vaikutusta henkilötietojesi käsittelyyn YouTube, yritys, joka vastaa yhdessä LEDVANCE GmbH -yhtiön ulkonäöstä, emme voi antaa sitovia lausumia käyttäjän käsittelyn tarkoituksesta ja laajuudesta. tiedot.

Yrityksemme läsnäoloa sosiaalisissa verkostoissa käytetään viestintään ja tiedonvaihtoon (potentiaalisten) asiakkaiden kanssa. Erityisesti olemme käyttää yhtiön läsnäoloa:

Tuotteet

Yrityksen ulkonäköä koskevat julkaisut voivat sisältää seuraavan sisällön:

 • Tietoja tuotteista
 • Tietoja palveluista
 • arvontoihin
 • Asiakaskontakti
 • Huolto ja tuki

Jokainen käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietoja toiminnan kautta.

Tietojenkäsittelyn oikeusperusta on art. 6 kohta 1 S.1 palaa GDPR.

Tallennamme toimintaasi ja henkilökohtaisia tietojasi, jotka on julkaistu YouTube-yritystoiminnassamme, kunnes peruutat suostumuksesi. Lisäksi noudatam lakisääteisiä säilytysjaikoja.

Käsittelemme tietoja myös yrityksen web-läsnäolosta omissa järjestelmissä. Tietoja säilytetään siellä seuraavan ajanjakson ajan: 2 kuukautta.

YouTube on allekirjoittanut ja sertifioitu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen nojalla. Tämä varmistaa, että YouTube noudattaa eurooppalaisen tietosuojalain vaatimuksia ja määräyksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkitetystä merkinnästä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jonka keräämme YouTube-yritysverkkosivustosi käytön yhteydessä, ja puolustaa oikeuksiasi, jotka mainitaan IV kohdassa. tämän tietosuojakäytännön perusteella. Lähetä meille epävirallinen sähköposti osoitteeseen contact@ledvance.com. Napsauta tätä saadaksesi lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä YouTubessa ja vastaavista vastalauseista:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

X. YRITYSTILAISUUKSIEN KÄYTTÖ AMMATILLISESTI SUUNTAUTUNEISSA VERKOSTOISSA

1. Tietojenkäsittelyn laajuus

Käytämme yrityslähetyksiä ammattimaisesti suuntautuneissa verkostoissa. Ylläpidämme yrityksen läsnäoloa seuraavissa ammatillisesti suuntautuneissa verkostoissa:

LinkedIn:

LinkedIn, Rajoittamaton yritys Wilton Place, Dublin 2, Irlanti

XING:

XING SE, Dammtorstrasse 30, 20354 Hampuri, Saksa

Sivustollamme tarjoamme tietoja ja tarjoamme käyttäjille mahdollisuuden kommunikoida.

Yrityksen läsnäoloa käytetään työhakemusten, tiedon / PR: n ja aktiivisen hankinnan yhteydessä.

Meillä ei ole tietoja henkilökohtaisten tietojen käsittelystä yrityksissä, jotka vastaavat yhdessä yrityksen läsnäolosta. Lisätietoja löytyy seuraavien tietosuojakäytännöistä:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

Jos teet jonkin toiminnon yrityksen verkkosivustolla (esim. Kommentit, kommentit, tykkää jne.), Voit julkistaa henkilökohtaisia tietoja (esim. Selkeän nimen tai kuvan käyttäjäprofiilistasi).

2. Tietojenkäsittelyn oikeusperusta

Oikeudellinen perusta tietojenkäsittelyllesi yrityksen Web-läsnäolon käytön yhteydessä on Art. 6 kohta 1 S.1 lit.f GDPR .

3. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Yrityksemme web-läsnäolo palvelee käyttäjiä tiedottamaan palveluistamme. Jokainen käyttäjä voi vapaasti julkaista henkilötietoja toiminnan kautta.

4. Varastoinnin kesto

Tallennamme toimintaasi ja henkilökohtaisia tietojasi, jotka on julkaistu yritysverkkosivustollamme, kunnes peruutat suostumuksesi. Lisäksi noudatam lakisääteisiä säilytysjaikoja.

5. Vastustaminen ja poistaminen

Voit milloin tahansa vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jonka keräämme yrityksen verkkosivustollamme käyttämisen yhteydessä, ja puolustaa oikeuksiasi, jotka mainitaan IV kohdassa. tämän tietosuojakäytännön perusteella. Ole hyvä ja lähetä meille epävirallinen sähköposti tässä tietosuojakäytännössä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

LinkedIn on myös allekirjoittanut ja sertifioitu Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen Privacy Shield -sopimuksen nojalla. LinkedIn sitoutuu noudattamaan eurooppalaisen tietosuojalain normeja ja määräyksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkitetystä merkinnästä: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Löydät lisätietoja vastalauseista ja poistovaihtoehdoista täältä:

LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

XING:

https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung

XI. HOSTING

Sivustoa ylläpidetään palvelumme palvelimella, jonka tilaamme meille.

Palveluntarjoajamme on:

SpaceNet AG

Joseph-Dollinger-Bogen 14

D-80807 München

Palvelimet keräävät ja tallentavat tiedot automaattisesti niin kutsuttuihin palvelintalkitiedostoihin, jotka selaimesi lähettää automaattisesti, kun vierailet verkkosivustolla. Tallennetut tiedot ovat:

 • Selaimen tyyppi ja versio
 • Käytetty käyttöjärjestelmä
 • Viittaava URL-osoite
 • Pääsyä käyttävän tietokoneen isäntänimi
 • Palvelimen pyynnön aika ja päivämäärä
 • Käyttäjän laitteen IP-osoite

Tietoja ei sulauteta muihin tietolähteisiin. Tiedot kerätään perusteella Art. 6 kohta 1 valaistu f GDPR. Verkkosivun ylläpitäjällä on oikeutettu intressi verkkosivustonsa teknisesti virheettömään esittelyyn ja optimointiin - tätä varten palvelimen lokitiedostot on tallennettava.

Verkkosivun palvelin sijaitsee maantieteellisesti Saksassa.

XII. LISÄOSIEN KÄYTTÖ

Käytämme liitännäisiä eri tarkoituksiin. Käyttämämme laajennukset on lueteltu alla:

1)    Google Analytics 4:n käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus 
Tämä verkkosivusto käyttää Google Analytics 4 -palvelua, jonka tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanti ("Google") ja jota voidaan hyödyntää verkkosivustojen käytön analysointiin.

2. Miten seuranta toimii
Google Analytics 4:n hyödyntämiseksi käytämme niin sanottua "palvelinpuolen seurantaa". Jos annat suostumuksesi art. 6 (1) lit. a GDPR:n evästebannerin kautta, annamme sinulle yksilöllisen seurantatunnuksen. Säilytämme tämän ID:n yhdessä muiden tietojen kanssa, jotka lähetetään meille, kun vierailet verkkosivustolla, omilla palvelimillamme, joiden sijaintipaikka on EU:n alueella. Seuraavat tiedot välitetään täten: 

 • IP-osoite
 • lähettäjän tunnus 
 • aikaleimat
 • selaimen tyyppi
 • käyttäjäagentti 
 • tarvittaessa matkapuhelintunnisteet, kuten IDFA, UDID, Android ID tai Google Advertising ID, Windows Advertising ID tai muut Windows-tunnisteet, IMEI tai IMSI, MSISDN.

Varmistaaksemme, että Google Analytics ei saa henkilötietoja, luomaamme seurantatunnukseen ei sisällytetä edellä lueteltuja henkilö- ja laitetietoja, joten tunnus on anonymisoitu tietue. Kun tämä on varmistettu, välitämme anonymisoidun tunnuksesi ainoastaan Google Analyticsille 4. Tämä voi myös johtaa näiden tietojen siirtämiseen Yhdysvalloissa sijaitsevan Google LLC -yrityksen palvelimille ja tietojen jatkokäsittelyyn siellä.

Google Analytics 4 mahdollistaa myös tilastojen luomisen lausunnoilla verkkosivuston käyttäjien iästä, sukupuolesta ja mielenkiinnon kohteista kiinnostuksen perusteella tapahtuvan mainonnan arvioinnin perusteella ja kolmansien osapuolten tietojen avulla erityisen toiminnon, niin sanottujen "demografisten ominaisuuksien", avulla. Tämä mahdollistaa verkkosivuston käyttäjäryhmien määrittämisen ja erottamisen toisistaan kohdennettuja markkinointitoimenpiteitä varten. "Demografisten ominaisuuksien" avulla kerättyjä tietoja ei kuitenkaan voida kohdistaa tiettyyn henkilöön eikä siten henkilökohtaisesti sinuun. Näitä "demografisten ominaisuuksien" avulla kerättyjä tietoja säilytetään 2 kuukautta, minkä jälkeen ne poistetaan.

Google Analytics 4:n laajennuksena tällä verkkosivustolla käytetään myös "UserIDs"-toimintoa. Määrittämällä yksilölliset UserID-tunnukset voimme antaa Googlen laatia laitteiden välisiä raportteja (ns. "cross-device tracking"). Tämä tarkoittaa sitä, että käyttötapojasi voidaan analysoida myös eri laitteilla, jos olet antanut vastaavan suostumuksen Google Analytics 4:n käyttöön art. 6 (1) lit. a GDPR:n mukaisesti, jos olet luonut henkilökohtaisen tilin rekisteröitymällä tälle verkkosivustolle ja jos olet kirjautunut henkilökohtaiselle tilillesi eri päätelaitteilla asianmukaisilla kirjautumistiedoillasi. Näin kerätyistä tiedoista käy ilmi muun muassa, millä päätelaitteella mainosta klikattiin ensimmäisen kerran ja millä päätelaitteella konversio tehtiin. 

3. Tietojen käsittelyn tarkoitus 
Käsittelyn tarkoituksena on verkkosivuston käytön arviointi, verkkosivuston toimintaa tai käyttökäyttäytymistä koskevien raporttien (raporttien) laatiminen sekä verkkosivuston ja internetin käyttöön liittyvien lisäpalvelujen tarjoaminen meille. 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on käyttäjän antama suostumus art. 6 (1) (a) GDPR:n mukaisesti. 

5. Säilytyksen kesto 
Google Analytics 4:n käytön yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään 14 kuukauden ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Edellä mainitun säilytysajan jälkeen tietoja käytetään ainoastaan analyysitarkoituksiin aggregoidussa ja anonymisoidussa muodossa, eli ilman mahdollisuutta yksilöidä henkilöitä.

6. Lisätoimenpiteet
Olemme tehneet Googlen kanssa niin sanotun tietojenkäsittelysopimuksen Google Analytics 4:n käytöstä, jonka mukaan Google on velvollinen suojaamaan verkkosivustomme käyttäjien tietoja ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille.
Korkeamman tietosuojan tason varmistamiseksi olemme sopineet palveluntarjoajan kanssa vakiomuotoisista tietosuojalausekkeista Art. 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Nämä velvoittavat Yhdysvalloissa sijaitsevan tietojen vastaanottajan käsittelemään tietoja Euroopan tietosuojan tason mukaisesti. Tapauksissa, joissa tätä ei voida taata edes tällä sopimuslaajennuksella, pyrimme hankkimaan Yhdysvalloissa sijaitsevalta vastaanottajalta lisäsäännöksiä ja sitoumuksia.  

7. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja poistaa 
Sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa tietosuojalainsäädännön mukainen suostumusilmoituksesi. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella peruuttamiseen asti suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

2)    Google Tag Managerin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus 
Tämä verkkosivusto käyttää Google Tag Manager of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google") -palvelua kerätäkseen tietoa käyttäjien käyttäytymisestä ja hallinnoidakseen tunnisteita. 

2. Miten tunnistaminen toimii
Google Tag Managerin hyödyntämiseksi käytämme niin sanottua "palvelinpuolen tunnistamista". Tunnisteen avulla IP-osoitteesi kerätään ja lähetetään omalle palvelimellemme, jonka hosting-sijainti on EU:n alueella , jossa Google Tag Manager on toteutettu ja jossa IP-osoite vastaanotetaan. Täällä, edelleen omalla palvelimellamme, IP-osoite anonymisoidaan ja lähetetään vasta sen jälkeen Tag Manageriin liitetyille muille palveluille. Tämä tarkoittaa sitä, että käsittelemme henkilötietojasi vain omalla palvelimellamme ja yhteys Googlen palvelimiin on teknisesti poissuljettu. 
 
3. Tietojen käsittelyn tarkoitus 
Käsittelyn tarkoitus on kerätty ja selkeä hallinto sekä kolmansien osapuolten palvelujen tehokas integrointi tunnisteiden avulla. Tunnisteet ovat verkkopresenssin pieniä koodielementtejä, joita käytetään muun muassa kävijämäärien ja -käyttäytymisen mittaamiseen, verkkomainonnan ja sosiaalisten kanavien vaikutusten tallentamiseen, uudelleenmarkkinoinnin ja kohdentamisen käyttöön sekä verkkopresenssien testaamiseen ja optimointiin. Kun käyttäjä vierailee verkkopalvelussa, käyttäjän selaimelle lähetetään senhetkinen tunnisteen konfiguraatio. Se sisältää lausekkeet siitä, mitkä tunnisteet käynnistetään.

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta 
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta on art. 6 (1) (1) (f) GDPR. Verkkosivuston ylläpitäjällä on oikeutettu etu, joka koskee verkkosivuston teknisesti virheetöntä tarjoamista ja siten selkeää hallintoa sekä kolmansien osapuolten palvelujen tehokasta integrointia tunnisteiden avulla.

5. Säilytyksen kesto 
Google Tag Managerin käytön yhteydessä kerättyjä tietoja säilytetään 14 päivän ajan, minkä jälkeen ne poistetaan. Edellä mainitun säilytysajan jälkeen tietoja käytetään ainoastaan analyysitarkoituksiin kootussa ja anonymisoidussa muodossa, eli ilman mahdollisuutta yksilöidä henkilöitä.
 
6. Lisätoimenpiteet
Olemme tehneet Googlen kanssa niin sanotun tietojenkäsittelysopimuksen Google Analyticsin 4 käytöstä, jonka mukaan Google on velvollinen suojaamaan verkkosivustomme käyttäjien tietoja ja olemaan luovuttamatta niitä kolmansille osapuolille.

Korkeamman tietosuojan tason varmistamiseksi olemme sopineet palveluntarjoajan kanssa vakiomuotoisista tietosuojalausekkeista Art. 46 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti. Nämä velvoittavat Yhdysvalloissa sijaitsevan tietojen vastaanottajan käsittelemään tietoja Euroopan tietosuojan tason mukaisesti. Tapauksissa, joissa tätä ei voida taata edes tällä sopimuslaajennuksella, pyrimme hankkimaan Yhdysvalloissa sijaitsevalta vastaanottajalta lisäsäännöksiä ja sitoumuksia.  

7. Vastalause ja poistaminen 
Tietojen kerääminen verkkosivuston tarjoamista varten sekä tietojen tallentaminen on välttämätöntä verkkosivuston toiminnan kannalta. Siksi käyttäjä ei voi vastustaa edellä mainittuja prosesseja.

3.)    Google Mapsin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme Google LLC: n online-karttapalvelua Google Maps, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ja edustaja unionissa Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, D04 E5W5, Dublin, Irlanti (jäljempänä "Google"). Käytämme Google Maps -laajennusta näyttääksesi maantieteelliset tiedot visuaalisesti ja upottamalla ne online-läsnäoloihimme. Käyttämällä Google Mapsia online läsnäolo, tietoja käytöstä online läsnäolo, IP-osoitteen ja osoitteet tuli reittisuunnitelman toiminto lähetetään Googlen palvelimelle USA ja varastoidaan. Google on allekirjoittanut ja sertifioinut tietosuojasuojaussopimuksen Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen kanssa. Tällä tavoin Google on sitoutunut noudattamaan eurooppalaisen tietosuojalain normeja ja määräyksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkitetystä merkinnästä:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Lisätietoja Googlen tietojen keräämisestä ja tallentamisesta löytyy täältä:

https://policies.google.com/privacy?gl=FI&hl=fi

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Google Maps -laajennuksen avulla voidaan parantaa käyttäjäystävällisyyttä ja houkuttelevaa esitystä online-läsnäolostasi.

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta Henkilötietojen käsittelyn

oikeusperusta on käyttäjän antama suostumus asetuksen (EY) N: o 4064/93 3 artiklan mukaisesti. 6 kohta 1 S.1 palaa GDPR.

4. Varastoinnin kesto

Henkilökohtaisia tietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tai lain edellyttämien tavoitteiden toteuttamiseksi.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksenilmoitus tietosuojalain nojalla milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen peruuttamiseen saakka tapahtuvan käsittelyn laillisuuteen.

Voit estää Googlen keräämästä ja käsittelemästä henkilökohtaisia tietojasi estämällä kolmansien osapuolien evästeiden tallentamisen tietokoneellesi käyttämällä tukiselaimen "Älä seuraa" -toimintoa poistamalla käytöstä komentosarjan koodin suorittamisen selaimessa tai käyttämällä komentosarjojen estoa, kuten selaimen selainta.B. Asenna NoScript (https://noscript.net/) tai Ghostery (https://www.ghostery.com) selaimeesi.

Seuraavan linkin avulla voit poistaa käytöstä henkilökohtaisten tietojen käytön Googlessa:

https://adssettings.google.de

Lisätietoja Google- vastalauseista ja poistovaihtoehdoista löytyy osoitteesta

https://policies.google.com/privacy?gl=FI&hl=fi

4.)    MailChimpin käyttö

1. Henkilötietojen käsittelyn laajuus

Käytämme palveluntarjoajaa MailChimp, The Rocket Science Group, LLC, 512 Means Street, Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA (jäljempänä "MailChimp") lähettääksemme uutiskirjeemme. MailChimp on sähköpostimarkkinoinnin tarjoaja ja antaa meille mahdollisuuden kommunikoida suoraan potentiaalisten asiakkaiden kanssa sähköpostitse uutiskirjeiden avulla. Jos rekisteröidyt uutiskirjeeseen, uutiskirjeeseen rekisteröityessäsi antamasi tiedot siirretään MailChimpille ja tallennetaan sinne. Tämän avulla voidaan tallentaa ja arvioida lisää henkilökohtaisia tietoja, erityisesti käyttäjän toimintaa (erityisesti mitä sivuja on käyty ja mitä osia on napsautettu) sekä laite- ja selaintietoja (erityisesti IP- osoitetta ja käyttöjärjestelmää). MailChimp on allekirjoittanut Privacy-Shield-sopimuksen Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välillä ja on sertifioitu. MailChimp sitoutuu noudattamaan eurooppalaisen tietosuojalain normeja ja määräyksiä. Lisätietoja löytyy seuraavasta linkitetystä merkinnästä:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG&status=Active

Siksi tietosi tallennetaan myös MailChimp. Tietojasi ei siirretä kolmansille osapuolille uutiskirjeen vastaanottamiseksi, ja MailChimpillä ei ole oikeutta siirtää tietojasi. Rekisteröinnin jälkeen MailChimp lähettää sinulle sähköpostia vahvistaaksesi rekisteröinnin. Lisäksi MailChimp tarjoaa erilaisia analyysivaihtoehtoja lähetettyjen uutiskirjeiden avaamisesta ja käytöstä, esimerkiksi kuinka monelle käyttäjälle sähköpostia lähetettiin, hylättiinkö sähköpostit ja poistuivatko käyttäjät luettelosta, kun he ovat saaneet sähköpostia.

Lisätietoja MailChimp-tiedon keräämisestä ja tallentamisesta löytyy täältä:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

2. Tietojenkäsittelyn tarkoitus

Uutiskirjeen rekisteröinnin aikana kerättyjä henkilötietoja käytetään yksinomaan uutiskirjeemme lähettämiseen, mahdollisesti kutsuihin tapahtumiin ja, jos olet jo asiakas, asiakkaamme sähköpostiosoitteisiin. Lisäksi uutiskirjeen tilaajille voidaan ilmoittaa sähköpostitse, jos tämä on tarpeen uutiskirjepalvelun toimimiseksi tai rekisteröintiin tässä suhteessa, kuten saattaisi tapahtua, jos uutiskirjeen tarjontaa muutetaan tai tekniset ehdot muuttuvat. .

3. Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen perusta Henkilötietojen käsittelyn

oikeusperusta on käyttäjän antama suostumus asetuksen (EY) N: o 4064/93 3 artiklan mukaisesti. 6 kohta 1 S.1 palaa GDPR.

4. Varastoinnin kesto

Henkilökohtaisia tietojasi säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tai lain edellyttämien tavoitteiden toteuttamiseksi. Lisäksi voit ottaa yhteyttä MailChimpiin ja pyytää tietojen poistamista.

5. Mahdollisuus peruuttaa suostumus ja peruuttaminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksenilmoitus tietosuojalain nojalla milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen peruuttamiseen saakka tapahtuvan käsittelyn laillisuuteen.

Suostumuksesi tietojen säilyttämiseen sekä niiden käyttämiseen MailChimpin lähettämässä uutiskirjeessä voidaan peruuttaa milloin tahansa. Voit käyttää peruuttamisoikeuttasi milloin tahansa lähettämällä sähköpostia MailChimpille tai napsauttamalla kussakin uutiskirjeessä olevaa linkkiä.

Lisätietoja MailChimp-vastalauseista ja poistovaihtoehdoista löytyy osoitteesta:

https://MailChimp.com/legal/privacy/

XIII. Analytiikkatietojen käyttö yhteenlaskettuihin arviointeihin ja asiakasymmärrykseen.

Saadaksemme parhaan mahdollisen ymmärryksen tällä verkkosivustolla käytetyistä työkaluista, siirrämme eri työkalujen avulla kerättyjä tietoja asiakasresurssien hallintajärjestelmäämme (CRM) ja erityispalveluntarjoajillemme, joiden kanssa voimme yhdistää analytiikka- ja seurantapalveluista saatuja tietoja. Nämä palveluntarjoajat toimivat tietojenkäsittelijöinä, ja olemme tehneet tietojenkäsittelysopimukset tämän mukaisesti.

Käsittelemme CRM-järjestelmässämme analytiikka- ja seurantatyökaluista kerättyjä tietoja verkkosivuston käyttäytymisestäsi (esim. milloin vierailit, mistä paikasta vierailit tai kuinka monta kertaa vierailit verkkosivustollamme). Riippuen evästebannerin kautta antamistasi luvista tiettyjen analytiikka- ja seurantatyökalujen käyttöä varten, vastaavat analytiikka- ja seurantatiedot yhdistetään CRM-järjestelmän tietoihin.

Verkkosivustomme analytiikkatietoja ja CRM-järjestelmämme tietoja käytetään yhdistetyssä muodossa, mikä tarkoittaa, että kaikki henkilötiedot on poistettu. Analysoimme koottujen tietojen oivalluksia parantaaksemme markkinointistrategiaamme ja räätälöidäksemme palveluitamme asiakaskunnallemme.

XIV. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sinulla on seuraavat oikeudet, erityisesti lakisääteisten vaatimusten mukaisesti:

1) oikeus saada tietoja, oikaista, poistaa ja rajoittaa tietojasi.

Sinulla on oikeus pyytää milloin tahansa tietoja tallentamistamme henkilötiedoistasi. 

Kun käsittelemme tai käytämme henkilötietojasi, pyrimme asianmukaisia toimenpiteitä toteuttamalla varmistamaan, että henkilötietosi ovat tarkkoja ja ajantasaisia niitä tarkoituksia varten, joita varten ne on kerätty. 

Jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai puutteellisia, voit pyytää niiden oikaisemista. 

Sinulla voi myös olla oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista, jos käsittely ei esimerkiksi enää täytä tämän tietosuojakäytännön tai sovellettavan lain mukaista oikeutettua liiketoimintatarkoitusta eikä lakisääteiset säilytysajat edellytä niiden säilyttämistä edelleen.

2) Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Sinulla voi olla myös oikeus saada sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut meille, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa tai siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

3) Oikeus peruuttaa annettu suostumus

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi keräämiseen, käsittelyyn ja käyttöön, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa tulevin vaikutuksin, mutta se ei vaikuta suostumuksen perusteella peruutukseen asti suoritetun käsittelyn laillisuuteen.

4) Vastustamisoikeus 

Sinulla on oikeus vastustaa milloin tahansa erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein henkilötietojesi käsittelyä, joka perustuu art. 6(1)(e) tai (f) GDPR. Emme käsittele henkilötietojasi vastalauseen jälkeen, paitsi jos voimme osoittaa, että käsittelylle on pakottavia oikeutettuja syitä, jotka ovat etujasi, oikeuksiasi ja vapauksiasi tärkeämpiä, tai jos käsittelyn tarkoituksena on oikeudellisten vaateiden esittäminen, käyttäminen tai puolustaminen (ks. yleisen tietosuoja-asetuksen 21 artiklan 1 kohta, niin sanottu rajoitettu oikeus vastustaa). Tällöin sinun on esitettävä vastustamiselle erityiseen tilanteeseesi perustuvat syyt.

Lisäksi sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin ilman perusteluja.

5) Harjoittaminen

Voit käyttää tietosuojaa koskevia oikeuksiasi ottamalla meihin yhteyttä milloin tahansa edellä annettuja yhteystietoja käyttäen. Ilmoita tällöin kyseisen verkkosivuston nimi ja liitä mukaan henkilöllisyystodistuksesi.

6) Oikeus tehdä valitus

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että henkilötietojesi käsittely ei ole lainmukaista.
 
Jaa sivu sosiaalisessa mediassa